GM AUTOMATION

 
English : ภาษาไทย

PROFILE

       
บริษัท จีเอ็ม ออโตเมชั่น จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2550 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ปัจจุบันได้เพิ่มทุนเป็น 15 ล้านบาท
โดยมีวัตถุปะสงค์ เพื่อผลิตและจำหน่ายงานด้าน Automation , Power Electronics และวิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดถึงการผลิตชุดฝึกปฎิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ให้กับสถาบันการศึกษา พร้อมจัดการฝึกอบรม

       เรามุ่งให้บริการสินค้า รวมทั้งความรู้ที่ถูกต้องในการนำไปใช้งาน แนะนำวิธีการใช้และฝึกอบรมให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม
ทั้งในด้านเครื่องจักร ด้านการประหยัดพลังงาน และระบบควบคุมแบบต่างๆ

       เราเป็นผู้ผลิตเครื่อง Induction heating ,Magnetizing , Power Supply(High Current),Phase Control Unit ภายใต้ยี่ห้อ GM Automation
และตัวแทนนำเข้าสินค้าทางด้านไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ ทุกชนิด ทั้งสินค้าหายาก และเลิกผลิตแล้วจากทั่วทุกมุมโลก
รวมถึงจัดซ่อมบอร์ดอุตสาหกรรม อินเวอร์เตอร์ และงานซ่อมแซมเครื่องจักรอื่นๆ
ทีมงาน จีเอ็มทุกคนมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนอุตสาหกรรมและขอเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
ไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน

วิสัยทัศน์องค์กร   (Vision Organization)
 เราจะเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นพัฒนา งานด้าน Automation และ Power Electronicโดยยึดเอา คุณภาพงาน
ที่อยู่บนบรรทัดฐาน คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อนำลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม และการศึกษา
ให้มีความเจริญก้าวหน้า อย่างมั่นคง

ภาระกิจองค์กร (Mission Organization)

  ภาระกิจขององค์กร คือการนำเทคโลยีชั้นสูงมาผสมผสารเพื่อให้เกิดเป็น Product ใหม่ ที่จะนำไป
เพิ่มประสิทธิภาพใน ภาคการผลิต โดยสามารถที่จะดูแลและแก้ไขปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับตัว Product เอง
ตลอดถึงที่จะเกิดขึ้นในขบวนการผลิต เรายึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งองค์กรพึงระลึกถึงอยู่เสมอว่า
คุณธรรมและจริยธรรม คือความยั่งยืนอย่างแท้จริง


เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย จึงต้องปฎิบัติภาระกิจดังนี้

  1. ให้มุ่งเน้นคุณภาพของงานเป็นหลัก เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
  2. สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ที่มีต่อทีมงานบริการ
  3. ทำให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจ หลังการให้บริการ
  4. มีการพัฒนาและเรียนรู้เทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้ง
  5. ทำการถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่จะดูแลเครื่องจักรและโรงงานด้วยตัวเองได้
  6. ให้บริการโดยยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
รับผิดชอบต่อสังคม
 องค์กรเล็งเห็นความสำคัญในการใช้พลังงานของชาติ ที่จะทำให้คุ้มค่าและประหยัด พร้อมให้การสนับสนุน
ทางด้านการศึกษา ในด้านสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน การจัดฝึกอบรม ตลอดถึงการสนับสนุนห้องปฏิบัติการ